Edgeless Si sensor modules for SIRIUS Synchrotron Light Source